Smo ekološka kmetija s stoletno tradicijo sonaravnega kmetovanja na Notranjskem.

Kmetijstvo nam pomeni popolno predanost, do inovacij,
varovanja okolja ter predajanja znanja naslednjim generacijam.

Izpostavljeni Izdelki

Naša kmetija je vključena v naslednje ukrepe v okviru Programa razvoja podeželja,
iz katerih letno prejmemo sredstva za izvajanje le-teh.

Spletna stran je bila postavljena v okviru pilotnega projekta Konkurenčnost kmetovanja malih kmetij na VVO in OMD.

Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja. Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD). Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

KOPOP

Z vključenostjo v ukrep KOPOP izvajamo Operacijo Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov se izvaja na območjih Natura 2000, kjer se pojavljajo ptice vlažnih ekstenzivnih travnikov. Namenjena je varovanju travniških ptic, ki gnezdijo na tleh.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

https://www.program-podezelja.si/sl